Om projektet

En internationell studie om hur man planerar, leder och implementerar innovativa lösningar för ett mer hållbart framtida samhälle. 

Utifrån 100 innovativa case från olika delar av världen, är ett 30-tal utvalda för djupare analys och intervjuer med relevanta personer. Dessa projekt är väldigt olika men med den gemensamma nämnaren är att alla är innovativa hållbarhetsprojekt som man kan lära sig mycket av.

Några exempel på case som ingår i studien:

  • Uppkopplad infrastruktur för smart och hållbar hantering av samhällskritiska funktioner som t.ex. rent dricksvatten
  • Transportlösningar och energiförsörjning
  • Test med självkörande bilar
  • Den första försäljningen av fastighet med blockkedjeteknik
  • Hur ett projekt med robotar på ett livsmedelslager revolutionerar livsmedelsindustrin
  • Smarta städer och stadsdelar
  • Att med ny teknik kunna förutspå vilka som kommer att bli sjuka och agera i förebyggande syfte

Vi presenterar 30 innovativa hållbarhetsprojekt som vi kan lära oss mycket av.

Urvalet av case baseras på framtidsstudien, där ett antal betydelsefulla teknik- och samhällstrender identifierats. Projekt som på olika sätt spelar an på någon eller några av trenderna bedöms som innovativa och får ingå i studien. Urvalet baseras också på FNs hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 – alla case är projekt som bidrar till uppfyllnad av ett eller flera mål.

Exempel på projekt och framgångsfaktorer

Bakom varje case finns en spännande och inspirerande historia om med- och motgång, om eldsjälar och bromsklossar, om vision och verklighet. Dessa berättelser (’short stories’) innehåller insikter och lärdomar från projekten som andra projekt kan inspireras av. En central fråga i studien är om det finns några gemensamma framgångsfaktorer som gör att dessa utvalda, men väldigt olika, projekt har lyckats? Resultatet visar att det finns några tydliga gemensamma nämnare för framgångsrika innovationer för hållbar samhällsutveckling. Dessa finns sammanfattade i åtta framgångsfaktorer som visar på hur man utvecklar en innovativ organisation, ett innovativt ledarskap, ett förhållningssätt till prototypsamhället samt sätter en vision som inspirerar till samverkan i moderna nätverksformer, mot gemensamma mål.

Sist, men inte minst, har Urban Trends & Innovations genererat kunskap om hur man kan arbeta med innovativa samhällsprojekt, tex. processens olika faser, vilka aktiviteter som är nödvändiga och vilka verktyg som behövs i olika steg. Denna arbetsmetodik kan nu appliceras på andra innovativa projekt.

Urban Trends & Innovations är ett forsknings och utvecklingsprojekt, finansierat av Sven Tyréns stiftelse. Tyréns har projektlett och genomfört projektet.

Om resultatet

Här finns en sammanfattning av studien på svenska att ladda ner (pdf)

Hela resultatet från studien finns presenterat på Urban Trends & Innovations (eng). Eftersom studien är internationell är sajtens innehåll på engelska.

Vi startade det här projektet för att vi vill bidra till ett bättre samhälle. Vi tror att samverkan och transparens är avgörande för att lyckas med detta. Vår ambition är därför att dela våra lärdomar öppet för att medverka till att det utvecklas nya lösningar på samhällsutmaningar och att vi alla kan medverka till en hållbar utveckling.

Den arbetsmetod för innovativa projekt som genererats ur resultaten kommer förhoppningsvis att kunna vara till stor nytta i andra innovativa samhällsprojekt i tidiga skeden.